8-А,Б класи 2022-2023 н.р.

 Дистанційне навчання 2022-2023 н.р.


Урок №1     06.09.22

Тема   Повторення.

Найважливіші хімічні поняття. Прості і складні речовини.

 І. Самостійне повторення теоретичного матеріалу (асінхронно 15 хвилин) Найважливіші хімічні поняття:

-         хімія – наука про речовини (про їх склад, будову, властивості, добування і застосування) та їх перетворення (мова йде про хімічні властивості);

-         речовини – це те, з чого утворені тіла і предмети навколишнього світу;  вони утворені хімічними елементами; чистих речовин трапляються дуже мало;

-         суміш – це система з декількох речовин;

-         однорідні суміші – суміші, у яких немає межі розділення між речовинами (розчини, повітря тощо);

-         методи розділення однорідних сумішей- дистиляція або перегонка, випарювання;

-         неоднорідні суміші – суміші, у яких є межа розділення між речовинами (грунт, емульсії (жир + вода), сіль + пісок, тощо);

-         методи розділення неоднорідних сумішей - фільтрування, відстоювання, дія магнітом;

-          хімічний елемент – атоми одного виду або це певний вид атомів з однаковим зарядом ядра

(у періодичній системі хімічних елементів для кожного відомого елемента відведена окрема клітина із зазначенням

назви елементу,

назви простої речовини (якщо вони відрізняються),

порядкового номеру елемента,

відносної атомної маси;

-         хімічний символ – умовне позначення хімічного елемента;

-         класифікація хімічних елементів:

хімічні елементи

металічні

неметалічні

усі зліва знизу від діагоналі В-Аt +

усі в побічних підгрупах (сині клітини) зверху від лінії В-Аt

у головних підгрупах (рожеві і жовті клітини) зверху над лінією В-Аt

Гідроген (Н) відносять до неметал. елементів !!!

-         класифікація речовин:

а)за складом

Прості – утворені одним хімічним елементом

Складні – утворені декількома хімічними елементами

приклад

Мg;  O2;  Si;  P;  Cl2

МgO;  PCl5;    H2 SiO3

 

б)за будовою

Молекулярної будови – складаються з молекул

Немолекулярної будови – складаються з атомів або йонів

Це всі гази, рідини і тверді низькою температурою плавління (кисень, вода, сірка)

Це тільки тверді з високою

температурою плавління

(метали, алмаз, графіт, кварц)

 

-         атом- найменша частинка хімічного елемента,

            зберігає його властивості, хімічно не ділиться, немає заряду

            складається з «+» ядра і «-» електронів;

-         відносна атомна маса – це відношення маси атома до 1/12 маси атома Карбону (Аr );

-         молекула – найменша частинка речовин молекулярної будови, зберігає властивості речовини, складається з атомів, хімічно ділиться;

-         відносна молекулярна маса – це відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону (Мr );

-         йони – заряджені частинки («+» - катіони, «-» - аніони);

-         хімічна формула – умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів  та індексів; хімічні формули багатьох речовин складаються за допомогою валентності;

-         валентність – число хімічних звязків, які атом даного елемента може утворити з іншими атомами$

-         індекс – число атомів даного хімічного елемента у формулі (записується знизу справа від символу);

-         властивості речовини – ознаки, за якими речовина відрізняється від інших або схожа на інші;

-         фізичні властивості – колір, смак, температура плавлення або кипіння, густина, електропровідність, розчинність у воді тощо

(коли описують фізичні властивості, зазначають агрегатний стан речовини за нормальних умов: тверда, рідка або газоподібна);

-         хімічні властивості – це здатність речовини до певних перетворень у інші речовини;

-         явища – це будь-які зміни речовини;

-         фізичні явища – це явища, у ході яких речовина не перетворюється на іншу (частіше це зміни форми або агрегатного стану);

-         хімічні явища (хімічні реакції) – це явища, у ході яких одні речовини перетворюються на інші (ознаки: зміна кольору, утворення осаду, виділення газу, виділення або поглинання тепла,  поява запаху);

-         рівняння хімічної реакції – умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул і коефіцієнтів; складаються на основі закону збереження маси речовин (сума мас реагентів (вихідних речовин)=сумі мас продуктів);

-         коефіцієнт – число молекул або формульних одиниць у рівнянні (ставиться перед формулою і враховується при обчисленні кількості атомів кожного хімічного елемента у даній формулі).

ІІ. Виконання вправ, повязаних з  основними хімічними поняттями (синхронна робота з вчителем 25 хвилин):

1)    виписати окремо символи металічних та неметалічних елементів:

Ba; Cr; S; H; Ag; Xe

2)    виписати окремо формули простих та складних речовин:

H2 ; Al(OH) Al;   P2O5P4 ; MgS;  O2;  Mg; H2SO4; S8

Пригадайте сім простих речовин неметалів, формули яких пишуться з індексом «2».

3)    Визначте з переліку  чисті речовини, однорідні суміші, неоднорідні суміші                               

а)дистильована вода, б)вода з олією, в)цукор, г)морська вода, д)грунт, е)повітря; є) розчин цукру; ж)цукор і гранули розчинної кави.

4)  Встановіть відповідність між сумішами та способами їх розділення:

             Суміш                                               Спосіб розділення

1)Розчин солі                                        А. Відстоювання

2)Нафта                                                  Б. Фільтрування

3)Вода з глиною                                    В. Випаровування

4)Олія з водою                                       Г. Дія магнітом                                                                                         

                                                                 Д. Дистиляція (перегонка)

5) Визначити валентність у бінарних сполуках:

Н І ;  І2O3 ; Fe2O3  ; FeCl2 ; P2S3 

6) Складіть формули бінарних сполук:    а)  Al Cl           Al N          Al O  ;

б) KH           K P          K S

7) Проставити коефіцієнти у схемах хімічних реакцій, визначити суму коефіцієнтів у кожному рівнянні, визначте серед них реакції розкладу та сполучення:

а)   Fe + Cl2  →  FeCl3                                 

б)  V2O5   + H→  V  + H2O

в)   P2O5  +  СаO →  Са3 (PO4 )2                              

г)  Fe2O3   + HCl  → FeCl3  + H2O

д)  CuOH  →  Cu2O + H2O                              

8) Яка маса Cu2O утвориться в результаті розкладу 16,2г. CuOH, якщо при цьому виділилося 1,8г. води ?

ІІІ. Домашнє завдання (на13.09.22):

1)    Повторити (за § 1 та блогом) і знати найважливіші хімічні поняття;

2)    Виконати письмово впр.1-8 с.10

 

Урок №2   06.09.22

Тема   Повторення.

Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента в складній речовині

 

І.Самостійне повторення за підручником с.13-14 – асинхронно 5 хв.

Відносна молекулярна маса та її визначення

ІІ.Виконання вправ (синхронна робота з вчителем 10-12 хв.):

Розрахуйте відносну молекулярну масу речовин:

  а ) SiO2 ;    б) Na2CO3  ; в) Cl2O5 ; г) Сa3(РO4)2

ІІІ.Самостійне повторення за підручником с.14-15 – асинхронно 5 хв.

Масова частка елемента в складній речовині та її визначення

ІV.Виконання вправ (синхронна робота з вчителем 10-12 хв.):

Знайдіть масові частки елементів у Сa3(РO4)2

V. Домашнє завдання (на13.09.22):

1) Повторити (за § 3) визначення відносної молекулярної маси та масової частки елементів в складній речовині

2) Виконати письмово впр.1-2 с.16

 

Немає коментарів:

Дописати коментар