Хімія - 8 -А,Б класи 22-23 н.р.


 Дистанційне навчання 2022-2023 н.р.

Урок №1     06.09.22

Тема   Повторення.

Найважливіші хімічні поняття. Прості і складні речовини.

 І. Самостійне повторення теоретичного матеріалу (асінхронно 15 хвилин) Найважливіші хімічні поняття:

-         хімія – наука про речовини (про їх склад, будову, властивості, добування і застосування) та їх перетворення (мова йде про хімічні властивості);

-         речовини – це те, з чого утворені тіла і предмети навколишнього світу;  вони утворені хімічними елементами; чистих речовин трапляються дуже мало;

-         суміш – це система з декількох речовин;

-         однорідні суміші – суміші, у яких немає межі розділення між речовинами (розчини, повітря тощо);

-         методи розділення однорідних сумішей- дистиляція або перегонка, випарювання;

-         неоднорідні суміші – суміші, у яких є межа розділення між речовинами (грунт, емульсії (жир + вода), сіль + пісок, тощо);

-         методи розділення неоднорідних сумішей - фільтрування, відстоювання, дія магнітом;

-          хімічний елемент – атоми одного виду або це певний вид атомів з однаковим зарядом ядра

(у періодичній системі хімічних елементів для кожного відомого елемента відведена окрема клітина із зазначенням

назви елементу,

назви простої речовини (якщо вони відрізняються),

порядкового номеру елемента,

відносної атомної маси;

-         хімічний символ – умовне позначення хімічного елемента;

-         класифікація хімічних елементів:

хімічні елементи

металічні

неметалічні

усі зліва знизу від діагоналі В-Аt +

усі в побічних підгрупах (сині клітини) зверху від лінії В-Аt

у головних підгрупах (рожеві і жовті клітини) зверху над лінією В-Аt

Гідроген (Н) відносять до неметал. елементів !!!

-         класифікація речовин:

а)за складом

Прості – утворені одним хімічним елементом

Складні – утворені декількома хімічними елементами

приклад

Мg O2;  Si P Cl2

МgO PCl5   HSiO3

 

б)за будовою

Молекулярної будови – складаються з молекул

Немолекулярної будови – складаються з атомів або йонів

Це всі гази, рідини і тверді низькою температурою плавління (кисень, вода, сірка)

Це тільки тверді з високою

температурою плавління

(метали, алмаз, графіт, кварц)

 

-         атом- найменша частинка хімічного елемента,

            зберігає його властивості, хімічно не ділиться, немає заряду

            складається з «+» ядра і «-» електронів;

-         відносна атомна маса – це відношення маси атома до 1/12 маси атома Карбону (Аr );

-         молекула – найменша частинка речовин молекулярної будови, зберігає властивості речовини, складається з атомів, хімічно ділиться;

-         відносна молекулярна маса – це відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону (Мr );

-         йони – заряджені частинки («+» - катіони, «-» - аніони);

-         хімічна формула – умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів  та індексів; хімічні формули багатьох речовин складаються за допомогою валентності;

-         валентність – число хімічних звязків, які атом даного елемента може утворити з іншими атомами$

-         індекс – число атомів даного хімічного елемента у формулі (записується знизу справа від символу);

-         властивості речовини – ознаки, за якими речовина відрізняється від інших або схожа на інші;

-         фізичні властивості – колір, смак, температура плавлення або кипіння, густина, електропровідність, розчинність у воді тощо

(коли описують фізичні властивості, зазначають агрегатний стан речовини за нормальних умов: тверда, рідка або газоподібна);

-         хімічні властивості – це здатність речовини до певних перетворень у інші речовини;

-         явища – це будь-які зміни речовини;

-         фізичні явища – це явища, у ході яких речовина не перетворюється на іншу (частіше це зміни форми або агрегатного стану);

-         хімічні явища (хімічні реакції) – це явища, у ході яких одні речовини перетворюються на інші (ознаки: зміна кольору, утворення осаду, виділення газу, виділення або поглинання тепла,  поява запаху);

-         рівняння хімічної реакції – умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул і коефіцієнтів; складаються на основі закону збереження маси речовин (сума мас реагентів (вихідних речовин)=сумі мас продуктів);

-         коефіцієнт – число молекул або формульних одиниць у рівнянні (ставиться перед формулою і враховується при обчисленні кількості атомів кожного хімічного елемента у даній формулі).

ІІ. Виконання вправ, повязаних з  основними хімічними поняттями (синхронна робота з вчителем 25 хвилин):

1)    виписати окремо символи металічних та неметалічних елементів:

Ba; Cr; S; H; Ag; Xe

2)    виписати окремо формули простих та складних речовин:

H2 ; Al(OH) ;  Al;   P2O5 ;  PMgS;  O2;  MgH2SO4S8

Пригадайте сім простих речовин неметалів, формули яких пишуться з індексом «2».

3)    Визначте з переліку  чисті речовини, однорідні суміші, неоднорідні суміші                               

а)дистильована вода, б)вода з олією, в)цукор, г)морська вода, д)грунт, е)повітря; є) розчин цукру; ж)цукор і гранули розчинної кави.

4)  Встановіть відповідність між сумішами та способами їх розділення:

             Суміш                                               Спосіб розділення

1)Розчин солі                                        А. Відстоювання

2)Нафта                                                  Б. Фільтрування

3)Вода з глиною                                    В. Випаровування

4)Олія з водою                                       Г. Дія магнітом                                                                                         

                                                                 Д. Дистиляція (перегонка)

5) Визначити валентність у бінарних сполуках:

Н І ;  І2O; Fe2O3  ; FeClP2S3 

6) Складіть формули бінарних сполук:    а)  Al Cl           Al N          Al O  ;

б) KH           K P          K S

7) Проставити коефіцієнти у схемах хімічних реакцій, визначити суму коефіцієнтів у кожному рівнянні, визначте серед них реакції розкладу та сполучення:

а)   Fe + Cl2  →  FeCl3                                 

б)  V2O5   + H2  →  V  + H2O

в)   P2O5  +  СаO →  Са(PO)2                              

г)  Fe2O3   HCl  → FeCl3  + H2O

д)  CuOH  →  Cu2O + H2O                              

8) Яка маса Cu2O утвориться в результаті розкладу 16,2г. CuOH, якщо при цьому виділилося 1,8г. води ?

ІІІ. Домашнє завдання (на13.09.22):

1)    Повторити (за § 1 та блогом) і знати найважливіші хімічні поняття;

2)    Виконати письмово впр.1-8 с.10

 

Урок №2   06.09.22

Тема   Повторення.

Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента в складній речовині

 

І.Самостійне повторення за підручником с.13-14 – асинхронно 5 хв.

Відносна молекулярна маса та її визначення

ІІ.Виконання вправ (синхронна робота з вчителем 10-12 хв.):

Розрахуйте відносну молекулярну масу речовин:

  а ) SiO2 ;    б) Na2CO3  ; в) Cl2O5 ; г) Сa3(РO4)2

ІІІ.Самостійне повторення за підручником с.14-15 – асинхронно 5 хв.

Масова частка елемента в складній речовині та її визначення

ІV.Виконання вправ (синхронна робота з вчителем 10-12 хв.):

Знайдіть масові частки елементів у Сa3(РO4)2

V. Домашнє завдання (на13.09.22):

1) Повторити (за § 3) визначення відносної молекулярної маси та масової частки елементів в складній речовині

2) Виконати письмово впр.1-2 с.16

 

 Дистанційне навчання 
з 21.03.2022  

Урок за 25.05.22

Практична робота №3

І. Виконання завдань ІІ варіанту (онлайн)

ІІ.Оформлення звіту до пр. р.№3 (самостійно) – зошити з оформленою роботою приносите у школу 26.05.22 після уроків з 14.00 до 15.00 (одразу приносите робочі зошити).

Контрольна робота з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Дівчата виконують І в; хлопці – ІІ в.

Час виконання:  8-А клас 11.15 – 12.00;     8-Б клас   13.00 – 13.45

Фото контрольної роботи, яку ви оформлюєте охайно і надсилаєте у правильному розташуванні (перевернуті не перевіряю) надсилаєте одразу після вказаного часу на ел. адресу irinapleva13@gmail.com

!!! У кожному варіанті є два рівні складності (достатній і середній), 

високий рівень  - один для І і ІІ варіантів.

Спочатку визначаєтесь за своїми можливостями з рівнем 

(позначте рівень біля варіанту!).

У роботі вам необхідно мати перед собою підручник з періодичною системою та ряд активності металів, який знаходиться разом з таблицею розчинності в кінці підручника.ДО УВАГИ ІІ ВАРІАНТ СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ - у завданні 2 під літерою Е треба фосфор (V) оксидУрок за 18.05.22

Підготовка до практичної роботи №3

Підготовка до контрольної роботи

І. Пояснення технології розвязування експериментальних задач – виконання завдань І варіанту.

Д/З : На 25.05.22 підготуватися до виконання завдань ІІ в.

ІІ.Характеристика завдань к.р. за трьома рівнями складності.

Д/З : В якості підготовlки до к.р. виконати в робочих зошитах домашню к.р.

І варіант (дівчата)   


ІІ варіант (хлопці) 

Урок за 11.05.22

Виконання тренувальних вправ.

Значення експериментального методу в хімії

І. Виконання тренувальних вправ (онлайн):

- складання рівнянь реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюжок перетворень:

1.Аналіз д/з (№10 (б,в) с.232)

2. Виконання №10 (г-є) с.232) + самостійне доопрацювання

- розвязування розрахункових задач:

№ 14 с.232

№13 с.232 (аналіз з подальшим самостійним виконанням)

ІІ.Опрацювання нового матеріалу

1.Прочитайте §43 (особливу увагу зверніть на технологію  розвязування експериментальних задач с.234-237) – цей матеріал ми будемо опрацьовувати онлайн 18.05.22 і готуватися до пр.р. №3, яку будемо виконувати онлайн 25.05.22

ІІІ.Підготовка до к.р. з теми «Класи неорганічних сплолук»

Перегляньте вправи за 20.04.22 – аналогічні завдання будуть на к.р., яку ви будете виконувати теж 25.05.22

18.05.22 – готуємося до пр.р.№3, тому я повинна перевірити пр.р.№2 до 17.05.22, а ви після уроків (з часом визначимося) приходите і берете зошити для пр.робіт, щоб на уроці 18.05.22 ви ними могли користуватися.

!!! 25.05.22 – останні уроки з хімії    

(01.06.22 уроки будуть проходити за розкладом четверга):

- закінчення практичної роботи №3, зошити з якою ви мені приносите 26.05.22 (зразу приносите робочі зошити);

- онлайн к.р., фото якої ви будете надсилати на мою ел. пошту.

 

Урок за 04.05.22

Практична робота №2 (закінчення – дослід 3)

Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук

І.Виконання досліду 3 «Властивості неорганічних кислот на прикладі хлоридної кислоти» - звіт до практичної роботи у друкованих зошитах принести у школу 10.05.22

ІІ. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук:

1.Уважно прочитайте параграф 42.

2.Опрацюйте за відео   


тему уроку – складіть конспект; розберіться у складанні рівнянь реакцій (зверніть увагу на типи хімічних реакцій), за допомогою яких доводять зв'язок між класами неорганічних сполук.

ІІІ. Закріплення – виконання вправ:

№10 (б,в) с.212


Урок за 27.04.22

Повторення «Хімічні властивості середніх солей»

Практична робота №2

 Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

І. Повторення

Умови протікання реакцій за участі солей (до уроку за 13.04)

До 3 травня виконайте тест «Солі» за наступним посиланням

https://forms.gle/Kv5wCwYsh9vMAUW5A 

ІІ.Практична робота (використовуємо друкований зошит)

1.Відповідно до теми визначити мету

2.Повторити теоретичні питання, знання яких необхідні для виконання тестів; виконайте тестові завдання.

3.Зверніть увагу на правила ТБ у цій роботі.

4.Виконати згідно з інструкцією практичну роботу.

5.Оформити звіт відповідно до вимог друкованого зошита.

Для оформлення звіту треба у школі взяти друковані зошити для практичних робіт на столі чергового у фойє (школа працює з 8.30 до 16.00), оформити роботу і 3 травня принести на перевірку.Урок за 20.04.22

Виконання тренувальних вправ з теми

«Класи неорганічних сполук»

І. Склад, класифікація та номенклатура оксидів, килот, основ та солей -

1. Повторити за підручником § 28 + конспекти   

2.     Виконаємо тренувальну вправу:

 а) Скласти формули наступних речовин: алюміній гідроксид, кальцій нітрат, ферум (ІІІ) оксид, сульфідна кислота, барій гідроксид, фосфор (V) оксид, калій сульфіт, ортофосфатна кислота, ферум (ІІ) гідроксид, аргентум оксид, хром (ІІІ) хлорид,  карбон (ІІ) оксид, алюміній сульфат, хлор (VІI) оксид,  натрій сульфід, нітратна кислота, натрій гідроксид, кальцій ортофосфат, купрум (ІІ) оксид, магній бромід, силіцій оксид,  цинк гідроксид, хлоридна кислота.

б)Виписати у стовпчик формули оксидів та біля кожної формули вказати вид оксиду (відповідною літерою) – 

                        А)несолетворний, 

                       Б)основний, 

                      В)кислотний, 

                      Г)амфотерний

в)Виписати у стовпчик формули кислот та біля кожної формули вказати вид кислоти (відповідною літерою) – 

                        А) безоксигенова, 

                       Б)оксигеновмісна, 

                      В)одноосновна, 

                      Г)багатоосновна.

г)Виписати у стовпчик формули основ та біля кожної формули вказати вид основи (відповідною літерою) – 

                        А) розчинна - луг, 

                       Б)нерозчинна, 

                      В)амфотерний гідроксид. 

г)Виписати у стовпчик формули солей та біля кожної формули записати формули основи та кислоти, з яких можна отримати цю сіль

РОЗВЯЗАННЯ

Оксиди:

1) Fe2O- Г

2) P2O5  -  В

3) Ag2O - Б

4) CO     - А

5) Cl2O7  -  В

6) CuO    - Б

7) SiO2  -  В

Кислоти:

1)Н2S        - А, Г

2) H3PO4   - Б, Г

3) HNO3   - Б, В

4) HCl    - А, В

Основи:

1) Al(OH)3  Б, В

2) Ba(OH)2  - А

3) Fe(OH)- Б

4) NaOH   - А

5) Zn(OH) - А, В

Солі:

1)Ca(NO3)   (Ca(OH)2  і  HNO3)

2) K2SO3        (KOH  і  H2SO3)

3)CrCl3            (Cr(OH)3  і  HCl)

4)Al2(SO4)3       (Al(OH)3  і  H2SO4)

     5)Na2S          (NaOH  і  Н2S)

     6)Ca3(PO4)2    (Ca(OH)2  і  H3PO4)

     7)MgBr2                 (Mg(OH)2  і  HBr)

ІІ. Складання рівнянь реакцій по хімічним властивостям оксидів, килот, основ та солей 

1.     Визначте продукти реакцій за їх реагентами, визначте тип реакцій, складіть рівняння реакцій, доберіть коефіцієнти та визначте їх суму у кожному рівнянні

Реагенти                                       Продукти                                      Тип                             реакції                                 

1) Mg + HCl  →                             А) MgCO + NaCl                    а) заміщення

2) MgO + HCl  →                          Б) MgO + H2O                           б) обмін

3) Mg(OH)→                                В) MgCl + H↑                      в) розклад

4) MgO + CO2 →                            Г) MgCl + H2O                      г) сполучення

5) MgCl2 + Na2CO                   Д) MgCO3

РОЗВЯЗАННЯ

1) В, а         2) Г, б     3) Б, в   4) Д, г    5) А, б

 1) Mg + 2 HCl  →  MgCl + H             (5)

   2)  MgO + 2HCl  →   MgCl + H2O          (5)

   3) Mg(OH)→ MgO + H2O                       (3)

   4) MgO + CO2 → MgCO3                           (3)

   5) MgCl2 + Na2CO3  MgCO +2 NaCl    (5)

Самостійно зробіть подібне завдання

Реагенти                               Продукти                     тип ре  Тип реакції                                   

1) H2O + P2O5  →                    А) Na3PO4                                а) заміщення

2) Na2O + P2O5  →                  Б) HPO +  H2O                     б)обмін

3) NaOH  + H3PO4 →             В) H3PO4                                  в) розклад

4) Na H3PO4 →                    Г) Na3PO4 + H2O                    г) сполучення

5) H3PO4 →                             Д) Na3PO4  +  H

 2. Скласти рівняння реакцій (дорівняти), зазначити їх тип:

(використовуємо опорні схеми )

а) нагрівання   алюміній гідроксиду →

Відповідь

Опорна схема:     нерозчинна основа → оксид Ме + вода

алюміній гідроксид → алюміній оксид + вода (р розкладу)

… (самостійно за цією схемою складіть рівняння реакції, доберіть коефіцієнти)

 б) аргентум оксид + нітратна кислота →

Відповідь

Опорна схема:    Основний оксид + кислота → сіль + вода

аргентум оксид + нітратна кислота → аргентум нітрат + вода  (р. обміну)

… (самостійно за цією схемою складіть рівняння реакції, доберіть коефіцієнти)

в) цинк + ортофосфатна кислота

Відповідь

Опорна схема:           метал до Н + кислота → сіль + водень

цинк + ортофосфатна кислота → цинк ортофосфат + водень  (р. заміщення)

… (самостійно за цією схемою складіть рівняння реакції, доберіть коефіцієнти)

г) ферум (ІІІ) хлорид + калій гідроксид

Відповідь

Опорна схема:           сіль неакт. Ме + луг →  сіль + нерозчинна основа

ферум (ІІІ) хлорид + калій гідроксид → калій хлорид  + ферум (ІІІ) гідроксид (р. обміну)

… (самостійно за цією схемою складіть рівняння реакції, доберіть коефіцієнти)

д) сульфур (VI) оксид + вода

Відповідь

Опорна схема:           кислотний оксид + вода → кислота (р сполучення)

сульфур (VI) оксид + вода → сульфатна кислота (р сполучення)

… (самостійно за цією схемою складіть рівняння реакції, доберіть коефіцієнти)

3.Із запропонованих речовин: залізо, ферум (ІІ) оксид, ферум (ІІ) гідроксид,

ферум (ІІ) сульфат, ферум (ІІ) нітрат

Скласти  ланцюжок і рівняння реакцій до нього:

 метал →  сіль → нерозчинна основа → оксид металу → сіль

Відповідь

залізо → ферум (ІІ) сульфат → ферум (ІІ) гідроксид → , ферум (ІІ) оксид →

→ ферум (ІІ) нітрат

1)    залізо + сульфатна кислота →  ферум (ІІ) сульфат + водень

… (самостійно за цією схемою складіть рівняння реакції, доберіть коефіцієнти)

2)ферум (ІІ) сульфат + калій гідроксид  →  ферум (ІІ) гідроксид + калій сульфат

… (самостійно за цією схемою складіть рівняння реакції, доберіть коефіцієнти)

3)ферум (ІІ) гідроксид → ферум (ІІ) оксид + вода

… (самостійно за цією схемою складіть рівняння реакції, доберіть коефіцієнти)

4)ферум (ІІ) оксид + нітратна кислота → ферум (ІІ) нітрат + вода

… (самостійно за цією схемою складіть рівняння реакції, доберіть коефіцієнти)

!!! Для першої реакції не можна вам брати нітратну кислоту, вона реагує з металами і не виділяє водень, ви ще не зможете правильно написати цю реакцію.

Онлайн урок буде 27.04.22


Урок за 13.04.22

Фізичні та хімічні властивості середніх солей

І.Повторення:

1.Що таке солі (мається на увазі середні солі ) ?  - с 149/ конспект (початок теми)

2.Складання формул солей та їх назви – с.150/конспект (початок теми)

(Також ці питання є у наступному відео до теми уроку)

3.Виконання вправи «Складання рівнянь реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюжок хімічних перетворень за участі амфотерних сполук»

(з відео разом з викладачем зробіть цю вправу)

ІІ.Вивчення нового матеріалу:

Прочитайте §37,38  та опрацюйте цей матеріал за відео

 


Як результат роботи у вашому зошиті повинен залишиться конспект головного:

1.Фізичні властивості солей

(звернять увагу, що вони визначаються їх будовою – ЙОННА кристалічна гратка – згадайте - рамочка с.114):

а) Агрегатний стан - …

б)Розчинність у воді – Р, М, Н (привести приклади)

в) Температура плавління - …

г) Запах- …

д) Смак тих, які вживаємо в їжу (приклади)

є) Колір (залежіть від Ме, що утворює солі) – приклади …

2.Хімичні властивості солей

 (5 властивостей – 3 з §38 – з кислотами, лугами і солями, 1 - §36 – з металами,

1 – з відео термічний розклад)

Записуєте опорну схему у рамочці, під нею вказуєте умови цієї реакції і приводите

приклади рівнянь (бажано декілька, маючи на увазі підручник і відео):

1)Взаємодія солей з металами - §36 + відео

2)Взаємодія солей з лугами - §38 + відео

3)Взаємодія солей з кислотами - §38 + відео

4)Взаємодія солей з солями - §38 + відео

5) Термічний розклад - відео

ІІ. Закріплення вивченого

Перегляньте складений конспект, висновки на с.200(3) та  с.211

Впр.№10 (є-к) с.201  - Ме + сіль;

Впр.№8 (б, з) с.212 – сіль + кислота

Впр.№ 8 (ж) с.212 – сіль + луг

Впр.№ 8 (д, є) с.212 – сіль + сіль

За бажанням можете зробити д/з з відео

(у задачі треба згадати розрахунки з 7-го класу «Масова частка розчиненої речовини» та формулу густини з фізики)

НАГАДУЮ, що ми завтра 14.04.22 зустрічаємося о 9.00. Готуйте питання!!!Урок за 06.04.22

Узагальнення та систематизація знань з теми

«Загальна характеристика оксидів, кислот, основ»

 І.Повторення

За підручниками (§28-30, 32-36, 39), а краще за конспектами, якщо вони у вас для цього придатні, повторіть інформацію по зазначеним у темі уроку класам сполук (класифікація, фізичні та хімічні властивості, знаходження в природі та застосування).

ІІ.Виконання контрольних тестів: «Оксиди», «Кислоти», «Основи» -

у ході виконання тестів згадаєте основні моменти вивченого.

!!! (по оксидам сьогодні до кінця дня дещо допрацюю і завантажу на блог)

До 12.04.22 включно виконуєте гугл-тести з цих класів сполук:

                               ОКСИДИ    https://forms.gle/4fZWEsyUZv2Sgpbe8

КИСЛОТИ       https://forms.gle/ZxpAgFJjpAS7R3b

ОСНОВИ  https://forms.gle/t8MuARYpkofShfPC8Урок за 30.03.22

Тема    "Амфотерні гідроксиди.

Виконання тренувальних вправ"

І.Виконання вправ

«Складання рівнянь реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюжок хімічних перетворень»

Із наступного відео (перші 12 хв.) 


опрацюйте разом з вчителем вправи, у зошит перепишіть завдання-ланцюжки і  рівняння до них, додатково – вкажіть до кожної реакції її тип та порахуйте суму коефіцієнтів.

ІІ.Вивчення нового матеріалу:

Опрацюйте §39 (з амфотерними оксидами ми вже знайомилися) та поверніться до відео, з якого ви виконували вправи, разом з вчителем розберіть нову тему

«Амфотерні гідроксиди», все запишіть у зошит (матеріал пояснюється чудово).

ІІІ.Закріплення вивченого

1)Виконайте вправу «Складання рівнянь реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюжок хімічних перетворень» - №7 с.216

2)Виконання розрахунків за рівнянням реакції - № 8 с.216

  Даю підказку щодо рівняння цієї задачі

Ba(OH)2  + ZnO → Ва ZnO2 + H2О   


Урок за 23.03.22

І. ПОВТОРЕННЯ

23.02.22 ми з вами відпрацьовували:

1. Складання рівнянь реакцій по хімічним властивостям кислот

§35, 36 (кислота + Ме):

1) зміна кольору індикаторів;

2) Ме до Н + кислота

3) Основний оксид + кислота

4) Основи + кислота (р.НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ)

5) солі + кислоти (за певних умов)

У підручнику схеми по цим властивостям взято у рамочки!!!

2.Визначення типів реакцій (сполучення, розклад, заміщення,обмін) та підрахунок суми коефіцієнтів.

3.Повторили розрахунки за рівняннями реакцій з використанням маси, обєму, кількості речовини.

З метою повторення пропоную переглянути наступний відеоурок

Рекомендую у ході перегляду складати разом з поясненням у відео рівняння розглянутих реакцій.

ІІ.ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Тема «Фізичні та хімічні властивості лугів (розчинних основ).

            Хімічні властивості нерозчинних основ»

Прочитайте §32,33 та перегляньте відеоурок


 Нагадую, що луги утворені Ме з «10» (лужні та лужноземельні Ме),

                 усі інші Ме утворюють малорозчинні або нерозчинні основи, які ми обєднуємо в одну групу «нерозчинні основи».

Що треба відпрацювати?

1)    Фізичні властивості лугів (с.168) і нерозчинних основ (с.169)

2)    Хімічні властивості лугів:

а) зміна кольору індикаторів (вже розглядали, повторіть)

б) взаємодія з кислотами (р.нейтралізації)

ЛУГ + КИСЛОТА = СІЛЬ + ВОДА  (р. обміну!)

(привести приклади з підручника + відео, тільки не переписуйте автоматично, тому що крізь дають зразу реакції і лугів і нерозчинних основ з кислотами, цю реакцію ми теж у хім. властивостях кислот розбирали)

в) взаємодія з кислотними оксидами

ЛУГ + КИСЛОТНИЙ ОКСИД = СІЛЬ +ВОДА (р. обміну!)

(привести приклади з підручника + відео, цю реакцію ми теж у хімічних властивостях кислотних оксидів розбирали)

г) взаємодія з солями (тут дві умови: сіль повинна бути розчинна у воді та Ме солі не повинен входити в «10»)

СІЛЬ +ЛУГ = НЕРОЗЧИННА ОСНОВА↓ + СІЛЬ (р. обміну!)

(привести приклади з підручника + відео)

3)    Техніка безпеки при роботі з лугами!!!с.176-177

4)    Хімічні властивості нерозчинних основ

а) взаємодія з кислотами (р.нейтралізації)

НЕРОЗЧИННА ОСНОВА + КИСЛОТА = СІЛЬ + ВОДА  (р. обміну!)

(привести приклади з підручника + відео)

Б) термічний розклад :

НЕРОЗЧИННА ОСНОВА = ОКСИД Ме + ВОДА (р. розкладу!)

(привести приклади з підручника + відео)-

 зверніть увагу, що валентність МЕ в основі і в оксиді повинна бути однакова

Рекомендую з метою закріплення теоретичних знань та формування вмінь складати рівняння реакцій виконати такі завдання:

№3,4 с.180 (відпрацьовуємо р.нейтралізації -  основа + кислота)

№6 с.180 (луг + кислотний оксид – скласти рівняння по формулі солі, яка утворюється)

№7 с.180 (сіль + луг, тут не всі солі реагують, дивись умови цієї реакції)

№8,9 с.180 (термічний розклад нерозчинних основ)

№ 10-15 с.180 – це задачі – розрахунки за рівняннями реакцій – виконує той, хто може і скільки хоче!!!


 


Урок за 23.03.22

І. ПОВТОРЕННЯ

23.02.22 ми з вами відпрацьовували:

1. Складання рівнянь реакцій по хімічним властивостям кислот - §35, 36 (кислота + Ме):

1) зміна кольору індикаторів;

2) Ме до Н + кислота

3) Основний оксид + кислота

4) Основи + кислота (р.НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ)

5) солі + кислоти (за певних умов)

У підручнику схеми по цим властивостям взято у рамочки!!!

2.Визначення типів реакцій (сполучення, розклад, заміщення,обмін) та підрахунок суми коефіцієнтів.

3.Повторили розрахунки за рівняннями реакцій з використанням маси, обєму, кількості речовини.

З метою повторення пропоную переглянути наступн

30.11.21

Тестування (на 7 б.) за  посиланням  https://forms.gle/23Zwd8xdxy7CPCR79Урок за 24.11.21

Тема:               Будова речовини. Типи кристалічних граток

1.     Кристалічні та аморфні речовини

Речовини у твердому стані

(у твердому стані за певних умов можуть перебувати майже усі речовини)

КРИСТАЛІЧНІ

АМОРФНІ

Частинки речовини розташовані у просторі в певному чіткому порядку

Частинки речовини розташовані у просторі хаотично

Мають певну температуру плавління

tпл2О))=0° С

Плавляться в інтервалі температур

 (tпл(поліетилену))= 115-135° С

Утворюють кристали певної форми

При нагрівання розмякшуються

Більшість речовин

Скло, смоли, бурштин, пластмаси, каніфоль, парафін, пластилін, застиглі лаки, фарби, клеї, каучук.

 

2.Поняття "кристалічна гратка"

Кристалічна гратка – упорядковане розташування структурних частинок речовини у твердому стані; утворюються в результаті   зєднання точок розташування частинок речовини уявними лініями.

Вузли кристалічних граток - точки розташування структурних частинок речовини.

Типи кристалічних граток (КГ)

Атомна

Йонна

Молекулярна

Металічна

(вивчаємо пізніше)

 

3.Характеристика речовин з різними кристалічними гратками

(робите однією таблицею)

     
2021-2022 н.р.
КАРАНТИН  25.10.21 - ...

Тема 2. Хімічний зв'язок. Будова речовини

Урок  за 17.11.21

Тема   «Хімічний зв'язок. Електронегативність.

Ковалентний (полярний та неполярний) зв'язок»

І.Вивчення нового матеріалу

Прочитайте уважно §17, перегляньте запропоновані відео, складіть і вивчить конспект (питання конспекту записані чорним кольором):

У відео  https://www.youtube.com/watch?v=jR_LFCBx2ws  на 2.25 хв. знайдіть відповідь на наступні питання, перепишіть і вивчить

1.     Хімічний зв'язок - …

2.     Причини утворення хімічного зв'язку:

З відео  https://www.youtube.com/watch?v=osG67LKd7vc  на 13.15 хв. перепишіть схему

3.Способи утворення хімічного зв'язку

З відео  https://www.youtube.com/watch?v=osG67LKd7vc   на 13.48 хв. зі слайду ПІДСУМУЄМО перепишіть відповідь на наступне питання

4.Зміни в електронній будові атомів під час утворення хімічного зв'язку

З підручника с.90 перепишіть і вивчить схему

   5. Види хімічного зв'язку

Прочитайте с.97-98 та з відео https://www.youtube.com/watch?v=osG67LKd7vc  на 14.50 хв перепишіть інформацію – відповідь на питання

6.Електронегативність, ряд електронегативності

З відео  https://www.youtube.com/watch?v=osG67LKd7vc на 15.24 хв перепишіть відповідь на питання

7.Зміна електронегативності у періодах та групах

Прочитайте уважно §18 та з відео  https://www.youtube.com/watch?v=OVZfjwhf-XE з 0.50 хв перепишіть визначення, головні особливості та приклади речовин, які утворені цим звязком

8.Характеристика ковалентного зв'язку 

 Зі с.100 підручника (у рамочці) перепишіть відповідь на питання

9.Характеристика ковалентного неполярного зв'язку

Зі сторінок 92-94 підручника перепишіть

10.Схеми утворення молекул з ковалентним неполярним зв'язком

а) водню

б) фтору

в)кисню

г)азоту

Зі с.100 підручника (у рамочці) перепишіть відповідь на питання

11.Характеристика ковалентного полярного  зв'язку

Зі сторінки 95 підручника перепишіть

12.Схеми утворення молекул  з ковалентним полярним зв'язком

а) фтороводню

б) води

в)вуглекислого газу

 ІІ.Закріплення вивченого - ваконання вправ

№1-3 с.91; №1 с.101

 

 І.Тестування (на 7 б.) за  посиланням https://forms.gle/fXp44tasaT5dyfzT9

ІІ. Завдання контрольного заліку з теми «Будова атома. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів»

На 8-12 балів

1.Визначте елемент, електронна формула зовнішнього рівня якого …4s24p3.

До якої родини хімічних елементів він належить?

2.Для визначеного у 1 завданні елемента вкажіть:

а) заряд ядра атома;

б)кількість електронів в атомі;

в)кількість протонів в ядрі;

г)кількість нейтронів в ядрі (зробити розрахунок);

д)формулу його вищого оксиду;

е)формулу вищого гідрата;

є)формулу леткої сполуки з Гідрогеном;

ж)кількість електронів, що не достає на його зовнішньому рівні до завершення;

з)запишіть формулу йону, в який перетворюється атом даного елементу в результаті приєднання зазначеної кількості електронів;

и) атом якого інертного елемента буде мати таку ж електронну будову, як вказаний вище йон;

і) для цього йону (або атому інертного елемента) напишіть електронну формулу та електронно-графічну схему.

3.Вкажіть:

а)найактивніший металічний елемент;

б)найактивніший неметалічний елемент;

в)елемент 4 періоду, який має максимальну кількість електронів на зовнішньому рівні; до якої родини хім. елементів він належить;

г) елемент родини халькогенів, який має найменший радіус атома;

д)найслабкішій лужний метал;

е)s-елемент ІІ групи, який має найбільший радіус атома; до якої родини хім. елементів він належить;

є)найсильніший неметалічний елемент 4-го періоду; до якої родини хім. елементів він належить;

4.Елемент утворює вищий гідрат H3EO4 . Відносна молекулярна маса його вищого оксиду дорівнює 142. Визначте цей елемент. (зробити розрахунки!)

5.Визначте протонне число елемента, в атомі якого на 4 електрони більше, ніж у йона F- .

6.Визначте нуклонне число елемента, в атомі якого на 6 електронів менше, ніж у йона К+.

7.Складіть електронну формулу зовнішнього рівня р-елементів IV групи.

8.Вкажіть неправильні твердження:

а)протонне число – це відносна атомна маса елемента;

б) порядковий номер елемента вказує на заряд ядра атома;

в)номер групи вказує на кількість електронів на зовнішньому рівні тільки для елементів головних підгруп;

г) номер групи вказує на кількість електронів на зовнішньому рівні для всіх елементів групи;

д)номер періоду вказує на кількість енергетичних рівнів в атомі;

е) металічні властивості елементів у періоді зліва направо збільшуються;

є)неметалічні властивості елементів у групі зверху вниз зменшуються;

ж)атомам інертних елементів до завершення зовнішнього рівня не достає 1 електрону.

Фото виконаних завдань надіслати до 11.50 на електронну пошту

 irinapleva13@gmail.com 

 

 

 

 

Урок 2 за 27.10.21 (переписати конспект та розібратися)

Будова електронних оболонок та властивості хімічних елементів.

Зміна властивостей хімічних елементів у періодичній системі

1.Властивості хімічних елементів

- Навіщо атоми реагують між собою? –

атоми у ході реакцій завершують зовнішій рівень* (з.р.), але роблять це по-різному в залежності від кількості ē на з.р.:

Металічні (відновні)

властивості

 Амфотерні

Неметалічні (окисні)

властивості

атоми типових Ме на зовн. рівні мають переважно 1-3 ē

-         поєднання металічніх і неметалічніх властивостей;

-         характерні для перехідних металів, які стоять у періоді між типовими Ме і типовими НеМе

(2 період – Ве,

3 період – Аl)

атоми  НеМе на зовн. рівні мають  4-7 ē

 атоми Ме у ході хімічних реакцій

віддають електрони  зовнішнього рівня  і перетворюються на позитивно заряджені йони (катіони), які мають завершенний з.р. (той, що був передостаннім)

катіон має на 1 рівень менше, ніж атом, з якого він утворився

Елементи, атоми яких у ході хімічних реакцій

приєднують електрони  перетворюються на негативно заряджені йони (аніони), які вже мають завершенний з.р.

 

 

аніон має стільки ж рівнів, як і атом, з якого він утворився

                * завершений зовнійшній рівень (з.р.) – це рівень, який містить:

І рівень – 2 ē,   усі інші рівні, якщо вони зовнішні – 8 ē,

!!! ІНЕРТНІ ЕЛЕМЕНТИ не вступають у хім.реакції саме тому,

що МАЮТЬ ЗАВЕРШЕНИЙ зовнішній рівень.

2.Чинники, які впливають на властивості (характер) елементів

(від чого залежить, які властивості проявляє елемент):

а) кількість електронів на зовнішньому рівні – характер елемента 

І гр.

ІІ гр.

ІІІ гр.

IV гр.

V гр.

VI гр.

VII гр.

VIII гр.

г о л о в н  і          п і д г р у п и

К і л ь к і с т ь     ē     н а     з о в н і ш н ь о м у    р і в н і

1 ē

2 ē

3 ē

4 ē

5 ē

6 ē

7 ē

8 ē

Х а р а к т е р                 е л е м е н т а     (на прикладі 3 періоду)

активний лужний МЕ

типовий Ме

перехідний

Ме

НеМе

 НеМе

НеМе

галогени

найсильніші

НеМе

інертний

НеМе

зліва направо збільшуються неметалічні властивості

!!! Чим менше ē на з.р., тим легше атом їх віддає

(тим сильніше елемент проявляє Ме властивості)

!!! Чим більше ē на з.р., тим легше атом приєдує чужі ē

(тим сильніше елемент проявляє НеМе властивості)

б) радіус атома (ra )– відстань від ядра до останнього енергетичного рівня:

!!! Чим більше ra , тим легше атом віддає ē з.р.

(тим сильніше елемент проявляє Ме властивості)

!!! Чим менше ra , тим легше атом приєдує чужі ē

(тим сильніше елемент проявляє НеМе властивості)

Висновок   (В И В Ч И Т И   Н А П А М Я Т Ь)

- Ме властивості збільшуються зі збільшенням ra                                                                                      та зменшенням кількості ē на з.р.

-  НеМе властивості збільшуються зі зменшенням ra                                                                                 та збільшенням кількості ē на з.р.

3.Зміна властивостей хім. елементів   та причини цього:

(зліва направо зі зростанням атомної маси – від лужного Ме до інертного елемента)

-         Ме властивості зменшуються;

-         НеМе властивості збільшуються до VII групи;

-          вища валентність  за Оксигеном (валентність у вищих оксидах, загальні формули яких даються у періодичній системі під кожною групою)

зростає від І до VIIІ і дорівнює № групи;

-         валентність у летких (газоподібних) сполуках з Гідрогеном

(їх утворюють елементи ІV- VII груп, під групами даються загальні формули цих сполук) зменшується від ІV до І і дорівнює (8-№гр.);

-         властивості сполук змінюються від основних через амфотерні до кислотних (Ме утворюють основні оксиди та основи, перехідні Ме – амфотерні гідроксиди, НеМе – кислотні оксиди та кислоти).

ПРИЧИНИ:  

1)зліва направо у періоді в атомах елементів на з.р.

збільшується кількість ē ;

2)зліва направо у періоді в атомах елементів незначно, але зменшується ra  (в атомах елементів одного періоду зі зростанням №пор. збільшується заряд ядра і кількість ē, між ними посилюється притяжіння, що приводить до незначного зменшення ra )

4.Зміна властивостей хім. елементів у Г Р У П І  та причини цього:

(зверху вниз зі зростанням атомної маси):

-         Ме властивості збільшуються;

-         НеМе властивості зменшуються;

ПРИЧИНА: у групі зверху вниз збільшується ra  елементів (збільшується кількість ен. рівнів відповідно до № періодів)

 

 


Карантин
12.03.20 - 29.05.20

Усі ваші борги перевіряю останній раз 25.05.20, 
надсилати до 15.00 на мою ел.пошту
Інформація для учнів та батьків (що перевірялося під час дист.навчання)
Дата уроку
Завдання на перевірку
Оцінювання
13.03.20
1.Виконання залікових вправ:
Середній рівень (4-6 б.): впр. 2 с.231 (дати назви!)
Достатній-високий рівень (7-12б.):
впр.1 с.231(виписати окремо у стовбчик назви оксидів, кислот, основ, солей, скласти (вказавши валентності складових частин) їх формули та для оксидів, основ, кислот вказати їх вид відповідно до їх класифікацій);
-         впр.10 с.153 
+
2.Конспект з теми «Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій»
+
3.впр.5(б),7,8,12 с.168 +2 задачі з конспекту уроку
+
17.03.20
1.Конспект «Хімічні властивості кислот»
+
2.Впр. 10(а,б,в),с.201, 1,2,5,7 с.191
+
3.Тести «Кислоти»
оцінка
20.03.20
Конспект «Основи»
+
24.03.20
Впр.3,4,6-8,10-12 с.180
+
27.03.20
Тести «Основи»
оцінка
07.04.20
1.Конспект «Амфотерні гідроксиди»
+
2.впр. 1,2(а,б),3(а), 5,6,8 с.216
+
10.04.20
1.Конспект «Хімічні властивості солей»
+
2. впр. 7,9,11-13 с.213
+
14.04.20
1.Тести «Солі»
оцінка
2.Конспект «Методи добування оксидів, кислот, основ, солей»
+
3.впр.6 с.226, 15 с.227
+
17.04.20
Практична робота №2
оцінка
21.04.20
1.Конспект «Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук»
+
2. впр 5,7,9 с.231
+
24.04.20
Впр.10, 11 с.232
+
28.04.20
Тести «Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук»
оцінка
05.05.20
Практична робота 3
оцінка
08.05.20
Вправа "Складання формул оксидів, кислот, основ , солей; визначення їх характеру за ласифікацією"

+
12.05.20
Вправи "Хімічні властивості оксидів, кислот, основ , солей"  - д/з різнорівневі вправи
+
15.05.20
Розрахунки за формулами та рівняннями - 
д/з різнорівневі задачі
+
19.05.20
Розрахунки за формулою масової частки розчиненої речовини - д/з різнорівневі задачі
оцінка
22.05.20
Самостійна підготовка до к.р. - домашня  к.р.
оцінка
26.05.20
Підсумкова к.р.
Оцінка
29.05.20
Аналіз к.р.
----

(+) після закінчення занять будуть переведені в оцінку 


26.05.20 - підсумкова контрольна робота, 
на уроках 08,12,15,19 та 22 травня ми готуємося до її виконання


Урок за 29.05.20 
Аналіз контрольної роботи
Середній рівень  І і ІІ варіанти

Урок   26.05.20
Підсумкова контрольна робота - початок о 9.00
час виконання - 45 хв. + 15 хв. на технічні моменти
о 10.00 надсилаєте роботу 
на мою електронну пошту за адресою 
якщо будуть питання стосовно завдань, телефонуйте з 9.00 до 9.45

за телефоном 098-82-81-954
 1.Приготуйте:
- періодичну систему хім.ел.;
- ряд активності металів;
- калькулятор;
- чернетку.
2. Контрольна робота для середнього та достатнього рівнів дається на два варіанти, для високого на один варіант, завдання розміщені послідовно.
3. Розподіл варіантів (пробачте, буду писати лише прізвища):

4.УВАЖНО ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (знайдіть свій варіант і рівень - не переплутайте)


ДО УВАГИ ІІ ВАРІАНТ СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ - у завданні 2 під літерою Е треба фосфор (V) оксид


 запишіть у зошиті:
 26.05.20
Підсумкова  контрольна робота за ІІ семестр
рівень і  варіант
Бажаю успіху у виконанні!!!
Урок за 22.05.20
Домашня контрольна робота
 (підготовка до к.р. за ІІ семестр)

І варіант (дівчата)

ІІ варіант 
(хлопці)Фотозвіт виконаних розрахунків надішліть на мою електронну адресу irinapleva13@gmail.com    до 15.00  25.05.20


26.05.20 пишемо контрольну роботу на першому уроці (з 9.00 до 9.45),
Завдання розміщую о 9.00, виконуєте упродовж 45 хв. і до 10.00 надсилаєте мені фото виконаної роботи.
Оформлення контрольної роботи:
Прізвище, клас
Дата
Рівень (середній, достатній, високий)
Варіант (я розподіляю вас сама)
Виконання роботи 
Умова стосовно часу виконання
Учні, які надсилають роботу своєчасно, отримують оцінку відповідно до правильно зробленого, 
хто пізніше, оцінка знижується.Урок за 19.05.20
Повторення 
"Масова частка розчиненої речовини у розчині. Розв'язування задач з даної теми"
(цей матеріал вивчався наприкінці 7-го класу)

І.Уважно переглянте теоретичну частину відеоуроку

випишіть необхідні формули з даної теми 
(бажано записати їх і в Пам'ятку):
1) масова частка речовини (основна формула):w(p.p.) =...
з неї находять
2) маса речовини у розчині:   m(p.p.) = ...
3) маса розчину (з формули масової частки):   m(p.p.) = ...
     маса розчину (виходячи, що розчин= вода + речовина):   m(p.p.) = ...


ІІ.Розв'язування задач з теми "Масова частка розчиненої речовини у розчині" 
За поясненням відеоуроку опрацюйте практичну частину
(запишіть приклади розв'язку у зошит):
- для середнього рівня (4-6 б.) - 
приклад 2 (відомі маса розчину і маса речовини, знайти масову частку)
- для достатнього рівня (7-9 б.) - 
приклад 1 (відомі маса води і маса речовини, знайти масову частку)
приклад 2 (відомі маса розчину і маса речовини, знайти масову частку)

для високого рівня (10-12 б.) -
приклад 3 (відомі маса розчину і масова частка речовини, знайти масу речовини та масу або обєм води, необхідні для приготування даного розчину)

ІІІ. Д/З Розв'язати завдання з відео "Задачі для відпрацювання матеріалу":
- для середнього рівня (4-6 б.) - впр. 1 (в); 3 (б,в)
- для достатнього рівня (7-9 б.) - впр. 1 (а,в); 3 (а,б,в)
- для високого рівня (10-12 б.) -впр. 2,4

Фотозвіт виконаних розрахунків надішліть на мою електронну адресу irinapleva13@gmail.com    до 22.05.20

Урок за 15.05.20
Виконання тренувальних вправ у розв'язанні розрахункових задач
(підготовка до к.р.)
ІІ.Розрахунки за рівнянням з використанням γ (n), m , V
(для дост. та високого рівнів) - опрацюйте за відео та запишіть у зошит розглянуті приклади  (у відео кількість речовини позначають, 
як у підручнику - n, а ми у класі позначали -  γ )

https://youtu.be/O_zLNmVC-hg
Д/З  роз'вяжіть подібні задачі за підручником 
дост. рівень - №15,16 с.202;  №12, 13 с.212
вис. рівень - №18 с.202, №13,14 с.232


Фотозвіт виконаних розрахунків надішліть на мою електронну адресу irinapleva13@gmail.com    до 19.05.20Урок за 12.05.20

Виконання тренувальних вправ з питання 
"Хімічні властивості оксидів, кислот, основ та солей"
І.Перевірте д/з на 12.05.20
Оксиди:
1) Fe2O3 - Г
2) P2O-  В
3) Ag2O - Б
4) CO     - А
5) Cl2O7  -  В
6) CuO    - Б
7) SiO2  -  В
Кислоти:
1)Н2S        - А, Г
2) H3PO4   - Б, Г
3) HNO3   - Б, В
4) HCl    - А, В
Основи:
1) Al(OH)- Б, В
2) Ba(OH)2  - А
3) Fe(OH)2 - Б
4) NaOH   - А
5) Zn(OH)2  - А, В
Солі:
1)Ca(NO3)
2) K2SO3
3)CrCl3
4)Al2(SO4)3
     5)Na2S
     6)Ca3(PO4)2
     7)MgBr2
ІІ.Виконання вправ
 Приготуйте опорні схеми (вони повинні бути у Пам'ятці з хімії)
1.Вправа (середнього рівня 4-6 б. на к.р. буде) - тест на відповідність:
Визначте продукти реакцій за їх реагентами та визначте тип реакції:
  Реагенти                                         продукти                         тип реакції                                   
1) Mg + HCl  →                             А) MgCO3  + NaCl                    а) заміщення
2) MgO + HCl  →                          Б) MgO + H2O                           б) обмін
3) Mg(OH)2 →                                В) MgCl2  + H2 ↑                      в) розклад
4) MgO + CO2                            Г) MgCl2  + H2O                      г) сполучення
5) MgCl2 + Na2CO3                    Д) MgCO3
Відповідь: 1) В, а         2) Г, б     3) Б, в   4) Д, г    5) А, б

Складіть рівняння реакцій, проставте коефіцієнти та визначте їх суму у кожному рівнянні (не забувайте, що коефіцієнт 1 не пишемо, але рахуємо):  
   1) Mg + 2 HCl  →  MgCl2  + H2              (5)
   2)  MgO + 2HCl  →   MgCl2  + H2O          (5)
   3) Mg(OH)2 MgO + H2O                       (3)
   4) MgO + CO2 MgCO3                           (3)
   5) MgCl2 + Na2CO3 MgCO3  +2 NaCl    (5)

Д/З подібна вправа для самостійного виконання на 15.05.20

  Реагенти                              продукти                     тип ре  тип реакції                                   
1) H2O + P2O5  →                    А) Na3PO4                             а) заміщення
2) Na2O + P2O5  →                  Б) HPO3  +  H2O                     б)обмін
3) NaOH  + H3PO4 →             В) H3PO4                                  в) розклад
4) Na + H3PO4                    Г) Na3PO4 + H2O                    г) сполучення
5) H3PO4 →                             Д) Na3POH2

2.Вправа (достатнього рівня 7-9 б. на к.р.)
Скласти рівняння реакцій (дорівняти), зазначити їх тип:
А) алюміній гідроксид →
нерозчинна основа → оксид Ме + вода
алюміній гідроксид → алюміній оксид + вода (р розкладу)
 Б) аргентум оксид + нітратна кислота →
Основний оксид + кислота → сіль + вода (р. обміну)
аргентум оксид + нітратна кислота → аргентум нітрат + вода
В) цинк + ортофосфатна кислота
метал до Н + кислота → сіль + водень (р. заміщення)
цинк + ортофосфатна кислота → цинк ортофосфат + водень
Г) ферум (ІІІ) хлорид + калій гідроксид
сіль неакт. Ме + луг →  сіль + нерозчинна основа (р. обміну)
ферум (ІІІ) хлорид + калій гідроксид → калій хлорид  + ферум (ІІІ) гідроксид
Д) сульфур (VI) оксид + вода
кислотний оксид + вода → кислота (р сполучення)
сульфур (VI) оксид + вода → сульфатна кислота
В якості д/з замість крапок запишіть рівняння за моїми підказками

 Також можете звернутися до підручника та попрацювати над складаннями рівнянь реакцій, які пропонуються після параграфів про хімічні властивості вивчених сполук.
3.Вправа (високого рівня 10-12 б. на к.р.)
Із запропонованих речовин: залізо, ферум (ІІІ) оксид, ферум (ІІІ) гідроксид, ферум (ІІІ) хлорид, ферум (ІІІ) сульфат, ферум (ІІІ) нітрат
складіть ланцюжок:
? → ферум (ІІІ) хлорид → ? → ? → ферум (ІІІ) сульфат → ?
В якості д/з складіть ланцюжок та рівняння реакцій, за допомогою яких відбувається це перетворення. 

Фотозвіт виконаної вправи надішліть на мою електронну адресу irinapleva13@gmail.com

до 15.05.20

Урок за 08.05.20
Виконання тренувальних вправ з питання 
"Склад, класифікація та номенклатура оксидів, кислот, основ та солей"


І. Пригадайте склад, класифікацію та номенклатура оксидів, килот, основ та солей -
за підручником § 28 + наступне відео


             https://youtu.be/wy22AYXFsl4


ІІ. Виконаємо тренувальну вправу, на основі якої можна скласти багато тестів з даного питання:
1. Скласти формули наступних речовин: алюміній гідроксид, кальцій нітрат, ферум (ІІІ) оксид, сульфідна кислота, барій гідроксид, фосфор (V) оксид, калій сульфіт, ортофосфатна кислота, ферум (ІІ) гідроксид, аргентум оксид, хром (ІІІ) хлорид,  карбон (ІІ) оксид, алюміній сульфат, хлор (VІI) оксид,  натрій сульфід, нітратна кислота, натрій гідроксид, кальцій ортофосфат, купрум (ІІ) оксид, магній бромід, силіцій оксид,  цинк гідроксид, хлоридна кислота.
2. Випишіть у стовбчик формули оксидів та біля кожної формули вкажіть вид оксиду (відповідною літерою) – 
                        А)несолетворний, 
                       Б)основний, 
                      В)кислотний, 
                      Г)амфотерний
3. Випишіть у стовбчик формули кислот та біля кожної формули вкажіть вид кислоти (відповідною літерою) – 
                        А) безоксигенова, 
                       Б)оксигеновмісна, 
                      В)одноосновна, 
                      Г)багатоосновна.
4. . Випишіть у стовбчик формули основ та біля кожної формули вкажіть вид основи (відповідною літерою) – 
                        А) розчинна - луг, 
                       Б)нерозчинна, 
                      В)амфотерний гідроксид. 
5. Випишіть у стовбчик формули солей та біля кожної формули запишіть формули основи та кислоти, з яких можна отримати цю сіль
(приклад: ZnSO4  =  Zn(OH)2  + H2SO4)
Спробуйте виконати самостійно, якщо будуть ускладнення, правильні відповіді розміщу пізніше (11.05.20)                      

Фотозвіт виконаної вправи надішліть на мою електронну адресу irinapleva13@gmail.com

до 12.05.20


Урок за 05.05.20
Практична робота 3
Розвязування експериментальних задач
Мета: розв’язати експериментальні задачі на розпізнавання солей, кислот, лугів та здійснення хімчних перетворень між класами неорганічних сполук, закріпити вміння складати хімічні рівняння та правила техніки безпеки при роботі з хімічними речовинами)
Хід роботи

Задача 1. Розпізнавання кислот, лугів та солей.
Задача 2. Здіснення хімічних перетворень 
- Записати схему
- записати послідовно рівняння
- під рівнянням записати побачені спостереження
Наприкінці роботи зробити висновок (відповідно до мети)

ПЕРЕГЛЯНТЕ відео цієї практичної роботи  https://youtu.be/dZBotta8IM0


У зошитах складіть звіт до цієї практичної роботи та фото надішліть на мою електронну адресу irinapleva13@gmail.com до 08.05.20

ПРАКТИЧНУ РОБОТУ 2  - зробила,дивіться нижче

Шановні учні! 
По технічним причинам зникла вся інформація по урокам, яку я розміщала з 13.03.20
Це дуже багато роботи, все відновити у повному об'ємі фізично неможливо, я зроблю тільки план і що я  перевіряю. Хто своєчасно не зробив, тепер будуть ускладнення.

Урок за 28.04.20

Тема   Значення експериментального методу в хімії.
Технологія розвязання експериментальних задач
І. Опрацюйте (уважно прочитайте декілька раз) §43, особливу увагу зверніть на розвязання експериментальних задач
ІІ.Повторіть «Зміна кольору індикаторів у лугах та кислотах»
На наступному уроці 05.05.20 будемо виконувати практичну роботу 3.

Урок за 24.04.20
І.Виконання вправ по темі "Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук"

-   № 10, 11 с.232

ІІ.Залікове тестування з даної теми    https://forms.gle/QKf7TMMfCe7JnYMR8
зробити на 28.04.20Урок за 21.04.20
Тема   "Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук"
І.Опрацювати параграф 42.

ІІ. Перегляньте відео     https://youtu.be/qkIpv7MCToo


ІІІ. Складіть конспект:  
1) Загальна схема, яка відображає генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук.
2) 14 рівнянь реакцій з відео (також згадаєте складання рівнянь реакцій)

3) інформація, яку треба мати на увазі для складання рівнянь по більш складним ланцюжкам перетворень (це я складала вам сама - може пізніше зроблю ще раз, а зараз можна взяти у тих, хто своєчасно це собі переписав)
ІV.Д/З
Письмово  впр. № 5, 7, 9 с.231

Фотозвіт конспекту та вправ надішліть на мою електронну адресу irinapleva13@gmail.com


до 24.04.20


Урок за 17.04.20

Практична робота 2
Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

ПЕРЕГЛЯНТЕ відео до цієї практичної роботи  https://youtu.be/YzhPPFSd-dE

У зошиті запишіть:
Практична робота 2
Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук
Мета:
Хід роботи:
Дослід 1.Добування та хімічні властивості оксидів
Дослід 2. Добування та хімічні властивості нерозчинних основ.
Дослід 3.Добування та хімічні властивості солей.

До кожного досліду записуєте рівняння побачених реакцій, під рівнянням записуєте назви речовин, вказуєте тип реакції та спостереження (що відбувалося під час даної реакції)

Висновок про методи добування та властивості речовин, які ви побачили у відео.


Фотозвіт пр.р.№2 надішліть на мою електронну адресу irinapleva13@gmail.com

до 21.04.20

Уроки між 17.04 та 13.03 хоча б у короткому вигляді зроблю для тих, хто своєчасно не працював


ХІМІЯ    -  8 А,Б класи     Урок за 13.03.20
Тема          Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій
 І.Виконання залікових вправ з питання
«Склад, номенклатураі класифікація оксидів, кислот, основ, солей»
Середній рівень (4-6 б.): виконати вправу 2 с.231 (дати назви!)
Достатній-високий рівень (7-12б.):
-   виконати впр.1 с.231(виписати окремо у стовбчик назви оксидів, кислот, основ, солей, скласти (вказавши валентності складових частин) їх формули та для оксидів, основ, кислот вказати їх вид відповідно до їх класифікацій);
-         впр.10 с.153
ІІ.Виконання розрахунків за рівняннями реакцій
1.     Розрахунки з використанням кількості речовин реагентів або продуктів реакції  (собі у зошит записуєте тільки жирно виділене)
Приклад
-         Прочитайте завдання впр.4 с.168 (тільки перше речення)
-         Складаємо скорочену умову:
ν(Р)=2 моль
____________
ν(Р2О5)- ?
- Нагадую, що кількість речовини реагентів або продуктів реакції за рівнянням реакції визначаємо по коефіцієнтам.
-         Складаємо рівняння реакції
-         Підкреслюємо формули речовин зазначених в умові (дано-знайти)
-         Над цими формулами записуємо (дано-знайти)
-         Під цими формулами записуємо їх кількість речовини за рівнянням
ОТРИМАЛИ
                                    2 моль               х моль
4 Р   +   5О2  =   2 Р2О5      
4 моль                2 моль 
Виписуємо з рівняння пропорцію (тільки риску дробі робите горизонтально)
2/4=х/2       х=1                               
Відповідь: ν(Р2О5)=1 моль
Зробити самостійно за зразком – Д/З:
1)    Яка кількість речовини кисню витратиться на сгорання 2 моль фосфору?
2)    У воді розчинили 2,5 моль N2O5. Яка кількість речовини нітратної кислоти НNO3  утворилася?
 2. Розрахунки з використанням маси реагентів або продуктів реакції  
 Приклад
Яка маса хлоридної кислоти HCl прореагує з 0,5 моль кальцій оксиду СаО?
-         Складаємо скорочену умову:
ν(СаО)=2 моль
____________
m(HCl)- ?

-         Увага!!! – для речовини, яка повязана з масою m знаходимо молярну масу М:  
М((HCl)= 1 + 35,5 = 36,5 г/моль
-         Складаємо рівняння реакції
-         Підкреслюємо формули речовин зазначених в умові (дано-знайти)
-         Над цими формулами записуємо (дано-знайти)
-         Під цими формулами записуємо їх кількість речовини за рівнянням
-         Кількість моль HCl помножуємо (у стовбчик) на М((HCl)
-         ОТРИМАЛИ
                                2 моль     х г.
                                 СаО +  HCl  =   СаCl2 + H2О  
                               1 моль     2 моль
                                                                                                                                                         Х
                                                     36,5 г/моль
     73 г.
  Виписуємо з рівняння пропорцію
2/1=х/73       х=36,5                               
Відповідь: m(HCl)= 36,5г.

Зробити самостійно за зразком – Д/З:
3)    впр. 5(б)  с.168
4)    впр. 8 с.168
(обидві речовини повязані з масою – див. на  HCl у задачі-поясненні)   
   
3. Розрахунки з використанням об'єму газоподібних реагентів або продуктів реакції
Приклад
-         Прочитайте завдання впр.9 с.168
-         Складаємо скорочену умову:
V(О2)=5,6 л.
____________
m2О2)- ?
- Нагадую, що у розрахунках, які пов’язані з об’ємом V, використовують молярний обєм – Vm =22, л/моль
-         Знаходимо молярну масу М (Н2О2):  
М((H2О2)= 1∙2 + 16∙2 = 34 г/моль

-         Складаємо рівняння реакції
-         Підкреслюємо формули речовин зазначених в умові (дано-знайти)
-         Над цими формулами записуємо (дано-знайти)
-         Під цими формулами записуємо їх кількість речовини за рівнянням
-         Для Н2Окількість моль помножується на її молярну масу,
а для О2  кількість моль помножується на молярний обєм
ОТРИМАЛИ
                                х г.                            5,6л.
                                2Н2О   →   2H2О + О2  
                              2моль                         1 моль
                                                                                                            Х                                                                                    Х

                                 34 г/моль                    22,4 л/моль  
                                              68 г.                              22,4л.
Виписуємо з рівняння пропорцію
х/68 = 5,6/22,4       х=17                             
Відповідь: m(Н2О2) = 17г.
Зробити самостійно за зразком – Д/З:
5)    впр. 7  с.168
6)    впр. 12 с.168
ІІІ. Домашнє завдання:
на новій сторінці зошита запишіть
Прізвище та імя, клас
Д/З  на 17.03.20
Охайно та розбірливо  виконайте залікову вправу відповідно обраного вами рівня складності та 6 розрахунків – по 2 за трьома випадками, які я пояснила вище (рекомендую спочатку зробити на чернетку, а потім охайно переписати у зошит)
Зробіть фото своєї роботи та до 17.03.20 надішліть її на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com (перевіряти буду  17.03.2020)  


Немає коментарів:

Дописати коментар